תקנון האתר – הקצביה של שרון

sharon-meat.co.il

אתר הקצביה של שרון, מהווה ממשק אינטרנטי לעריכת וביצוע הזמנות למוצרים המוצגים באתר להלן: "האתר". האתר מציג ומציע דברי מזון ומנוהל ע"י הקצביה של שרון, הממוקמת ברחוב המבשר 17 תל אביב (להלן: "הקצביה של שרון".
משתמש האתר (להלן "הלקוח"), בכל אופן שהוא, בין אם מדובר באדם פרטי או תאגיד, מצהיר בזאת כי קרא והסכים לתקנון זה ולאמור בתוכנו על כל סעיפיו ותנאיו וזאת בכל שימוש שיעשה באתר. המשתמש באתר זה מסכים כי לא יעמדו לו או לגורמים מטעמו כל טענה או תביעה כלפי הקצביה של שרון או מי מטעמה וזאת למעט תביעות הנובעות מהתחייבות מפורשת של הקצביה של שרון לתנאים המופיעים בתקנון זה.
הקצביה של שרון, שומרת לעצמה את הזכות והאפשרות לשנות את תנאי תקנון האתר מפעם לפעם וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הכרח במתן הודעה מוקדמת כלשהי. ללקוח לא תעמודנה כל טענה או עילה לתביעה בשל שינויים שיערכו באתר, בתקנון האתר ובתקנון מועדון הלקוחות. מועד החלת השינויים יהיה מועד פרסום השינוי וכל שימוש באתר לאחר מועד פרסום השינוי הינו כפוף לאתר, לתקנון האתר ולתקנון מועדון הלקוחות המעודכנים.
הקצביה של שרון שומרת לעצמה את הזכות להפסקת פעילות האתר או חלק מהפעילויות המוצעות בו, לרבות החלת שינויים במועדון הלקוחות וזאת בהתאם ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה מוקדמת או הודעה מראש.
תוכן האתר והתקנון מובא ומנוסח בלשון זכר וזאת מטעמי נוחות בלבד. מובהר בזאת כי תכני האתר והתקנון מתייחסים לשני המינים ללא סייגים כלשהם. בכל מקום בו תוכן האתר מנוסח בלשון יחיד, הוא מתייחס הן ליחיד והן לרבים וזאת על פי העניין.
סדר הכותרות והסעיפים נקבעו לשם נוחות בלבד ואין להסיק מאופן וסדר הצגת הדברים דבר לגבי תוכנו ומטרותיו של תקנון האתר או לפרשו באופן ובצורה שאינם תואמים את מטרות האתר.


דברי מזון ומוצרים

מגוון המוצרים ודברי המזון המוצעים הינם בהתאם למפורט באתר. אספקת המוצרים הינה בכפוף לתנאיו של תקנון זה ובהתאם לאמור באתר.
הקצביה של שרון שומרת לעצמה את האפשרות והזכות להחיל שינויים או להוריד מוצרים ודברי מזון מסוימים מאתר החברה וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בשליחת התראה מוקדמת מראש. בכל מקרה של שינוי או חוסר במוצר כלשהו, הלקוח יעודכן על ידי נציג טלפוני מטעם החברה וזאת במהלך רכישת המוצר ובהתאם לתקון זה וימליץ ללקוח על מוצרים חלופיים.
תמונות המוצרים ודברי המאכל נועדו להמחשה בלבד והן אינן מחייבות באופן כלשהו את הקצביה של שרון.
מחירי המוצרים ודברי המזון (להלן: "המחירים") הינם כפי שמפורסם באתר. הקצביה של שרון רשאית לשנות מחירים בהתאם לשיקול דעתה וללקוח לא עומדת הזכות לתביעה כלשהי, טענה או השגה בנושא. בכל מקרה של שינוי במחיר, המחיר הקובע לדבר למוצר, הינו זה המפורסם באתר בזמן הרכישה מול נציג טלפוני של הקצביה של שרון..
מחיר של מוצר שקיל ו/או דבר מאכל יקבע בעת ובמעמד ביצוע הרכישה בפועל. במעמד הרכישה, יעודכן הלקוח על ידי נציג טלפוני, לגבי המשקל הסופי של המוצרים ומחירם ויקבל, אישור טלפוני לביצוע הרכישה.
יש להדגיש כי הזמנת מוצרים הינה בהתאם לסכום המינימלי שנקבע וניתן לשם משלוח של המוצרים ו/או דברי המאכל ללקוח וזאת כפי שמפורסם באתר או בהתאם לנאמר ללקוח על ידי נציג של הקצביה של שרון במעמד רכישת המוצרים.
בכל הנוגע לדברי מאכל או מוצרים המעובדים בדרך כלשהי או שנארזים על ידי הקצביה של שרון, כל סימונים והנתונים הינם באחריותו הבלעדית של ספק המוצר וטרם השימוש במוצר, יש לעיין במרכיביו.
ייתכן וייפלו טעויות או ייחולו אי התאמות בסימונם של מוצרים ו/דברי מאכל ובכל מקרה של סתירה בין הנתונים המופיעים על גבי המוצר ובין הנתונים המופיעים בהזמנה, ההתייחסות והקביעה תתבצע בהתאם לאשר הובהר ללקוח, בפרטי המוצר המדויקים, בעת ביצוע הרכישה
מחירי המוצרים ודברי המאכל כוללים מע"מ וזאת במקרה שנדרש תשלומו בהתאם לחוק.

ביצוע הזמנה ותשלום

ביצוע ההזמנה באתר החברה נעשית על ידי הוספת המוצרים, שהלקוח מעוניין לרכוש, לסל הקניות וזאת תוך בחירה ממגוון המוצרים המופיעים באתר.
סיום הרכישה יבוצע בלחיצה על כפתור "שלח הזמנה" וזאת בתום מילוי הסל. על הלקוח להזין את הפרטים כפי שמבוקשים בתהליך סגירת הזמנה.
בסיום תהליך סגירת ההזמנה תישלח הודעת דואר אלקטרוני ללקוח המציגה את כל פרטי ההזמנה ואת מספרה הייחודי המהווה אסמכתא לשליחתה של ההזמנה.
הקצביה של שרון שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבלת הזמנה מהלקוח באמצעות האתר ובכלל וזאת ללא צורך בנימוק סיבת הסירוב.
מובהר בזאת, כי השירות הניתן באתר אינו מהווה הצעה "בלתי חוזרת" על פי החוק והדין וכי הזמנת מוצרים ע"י הלקוח מהווה הצעה מצדו. קבלת הצעת הלקוח תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים ודברי המאכל ובהתאם להסדר אמצעי התשלום ע"י הלקוח במסגרת תהליך הרכישה ובהתאם לתנאי תקנון זה ולאמור באתר.
תשלום בגין הזמנות באתר יבוצע באמצעות כרטיס אשראי הנמצא בבעלותו של המזמין וזאת לאחר אימות ואישור פרטי זהותו של המזמין ע"י חברת האשראי. במקרה בו הלקוח יבחר לעשות שימוש בכרטיס אשראי אחר, הרי שהוא יידרש לקבלת אישור מבעל הכרטיס לשימוש בכרטיסו וזאת בהתאם לזהותו של בעל הכרטיס כפי שמופיעה בחברת האשראי.
במידת הצורך, ייצור נציג של הקצביה של שרון קשר עם הלקוח, לאחר קבלת ההזמנה, על מנת לוודא עימו את פרטי ההזמנה.
תנאי ואופן התשלום הינם כפי שמפורסם באתר ו/או כפי שנמסרו ללקוח בעת ביצוע תהליך הרכישה. במקרים בהם קיימת סתירה בנתונים, המידע הקובע הינו זה הניתן ללקוח על ידי נציג טלפוני של החברה במעמד הרכישה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקביעת הסדרים שונים ללקוחות או לחברות אשראי שונים וכן את האפשרות לשנות את אופן התשלום כפי שמפורסם באתר וזאת בהתאם ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במן הודע או התראה כלשהי מראש.
אישור ההזמנה מותנה ברכישת מוצרים בעלות של 300 שקלים לפחות.
למחיר החיוב יתווספו להזמנה דמי משלוח בסך 30 ₪, פירוט החיוב של דמי המשלוח או היעדר חיוב בדמי משלוח.
הקצביה של שרון  שומרת לעצמה את האפשרות והזכות לשינוי גובה דמי המשלוח או דמי השירות מעת לעת וזאת ללא צורך במתן התראה או הודעה מוקדמת.
משקלם הסופי של המוצרים נתון לשינוי ובהתאם גם סך הרכישה בהתאם לאופן וצורת חיתוך הבשר.
המשקלים במעמד ההזמנה עתידים להיות שונים מהמשקלים עליהם יחויב הלקוח בפועל, החשבון הסופי יתבסס על משקל הבשר במעמד האריזה ובהתייחס לבקשת הלקוח. תיתכן חריגה של עד 10%-20% ממשקל ההזמנה במעמד האריזה ובחיוב הסופי.
אין כפל הטבות ומבצעים.

פרטיות ואבטחה

בעל האתר נוקט בכל אמצעי הזהירות המקובלים וזאת על מנת לשמור, ככל הניתן, על סודיות המידע.
כל מסירה והעברה של מספר כרטיס האשראי מהאתר, מתבצעת באופן מוצפן בהתאם לתקן. במקרים שאינם בשליטה של החברה או כאלה הנובעים מכוח עליון, בעל האתר אינו אחראי לנזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף הנגרם ללקוח או למי מטעמו, באם המידע יאבד או יגיע לגורם עוין או שיעשה בו שימוש ללא הרשאה.
בעל האתר מתחייב שלא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר, אלא לצרכים תפעוליים של האתר בלבד על מנת לאפשר ביצוע רכישה ולשמירת הקשר עם הלקוח (מועדון לקוחות). בכל מקרה, הפרטים לא יועברו לידי גורם צד ג' ללא הסכמתו של הלקוח.

שעות פעילות ואספקה

שעות פעילות מוקד הרכישות של הקצביה של שרון הינו כדלקמן:
ימים א – ה בין השעות 07:00 – 19:00
יום ו' בין השעות 07:00 – 15:00
טווח ואזורי משולחים: תל אביב, יהוד, אור יהודה, קרית אונו, סביון, יגל, גבעתיים, בת ים, הוד השרון, חולון, הרצליה, הרצליה פיתוח, כפר סבא, לוד, כפר שמריהו, מודיעין, מכבים, לוד, פתח תקווה, סביון, רחובות וראשון לציון.
המוצרים ו/או דברי המאכל הנכללים בהזמנה שביצע הלקוח, יסופקו ע"י הקצביה של שרון  בהתאם לתקנון האתר ולאמור באתר.
שירות המשלוחים מבוצע בהתאם לאזורי החלוקה כפי שמצוינים באתר ובכל מקרה, אך ורק בתחומיה של מדינת ישראל. (להלן: "אזורי המשלוחים"). מובהר בזאת כי הקצביה של שרון רשאית לשנות את אזורי האספקה ואף לסרב לספק משלוח לאזור כלשהו וזאת בהתאם ועל פי שיקול דעתה ובלי צורך בשליחת הודעה או התראה כלשהי מראש וכן ללא צורך לנמק את סיבת הסירוב.
אספקת המוצרים הינה כפופה לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע"י חברת האשראי. הקצביה של שרון שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשור תשלום במידה ונמצא כי הוא אינו מקובל עליה וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
מועד האספקה יתואם מול נציג טלפוני של החברה וזאת לאחר אישור של פרטי העסקה ואישור מחברת האשראי.
ביצוע הזמנה באתר יכול שיעשה בכל שעות היממה ולאורך כל ימות השבוע, אולם אספקת המוצר תעשה אך ורק בשעות הפעילות של החברה ובהתאם לאשר נקבע במעמד הרכישה מול הנציג הטלפוני.
במקרה בו הלקוח אינו זמין לקבל את אספקת משלוח המוצרים ו/או דברי המאכל לאחר קביעת ותיאום מיקום מועד האספקה, הרי שהלקוח יישא באחריות לכל נזק העלול להיגרם למוצרים ויחויב בגינו. במידה והלקוח יהיה מעוניין בהזמנה ובאספקה מחדש, הוא יחויב בדמי משלוח נוספים וכן בעלות של המוצרים שהתקלקלו או נהרסו בשל אי הימצאותו בזמן ובמקום שנקבעו במעמד הרכישה.
יש להבהיר כי חריגה מזמן האספקה הקבוע של 120 דקות, אינה מהווה עילה לביטולה של העסקה. מובהר בזאת ולמען הסר ספק, כי שעת האספקה אינה שעת ההזמנה שבוצעה באתר, אלא שעת האספקה הינה זו שנמסרה ללקוח ע"י נציג טלפוני במעמד הרכישה.

מדיניות ביטולים והחזרת מוצרים

הלקוח רשאי לבטל את ההזמנה עד לשבע שעות טרם שעת האספקה שתואמה. בכל מקרה של ביטול הזמנה שלא בהתאם לתנאי התקנון, יחויב הלקוח בעלות הנזק שנגרמה לחברה עקב ביטול ההזמנה.
על הלקוח לבדוק את תכולת ההזמנה עם קבלתה ולהשוותה להזמנה שביצע, לנאמר לו ע"י הנציג הטלפוני בעת הרכישה ולחשבונית המצורפת שתימסר ללקוח בעת אספקת ההזמנה.
יש להבהיר כי לא יתקבלו חזרה מוצרים מתקלקלים או מתכלים לאחר בדיקה של הלקוח במעמד אספקת ההזמנה. בנוגע למוצרים שאינם מתכלים, מדיניות ביטוח עסקה והחזרת מוצרים הינם בהתאם לאמור לחוק ובדין לגבי העניין ובהתאם למדיניות החברה.
הקצביה של שרון רשאית לבטל אספקת הזמנה בהתראה של שעתיים לכל הפחות. במקרה זה, לא עומדת ללקוח כל עילה או טענה כלפי הקצביה של שרון..
בכל מקרה של חוסר שביעות רצון ממוצר ו/או מדבר מאכל, יש לפנות לקצביה בהתאם לתנאי ההתקשרות כפי שמצוינים באתר וזאת תוך הצגת סיבת התלונה.

מבצעים

הקצביה של שרון תפרסם מוצרים ודברי מאכל במבצע באתר האינטרנט מעת לעת.
רכישת מוצרים במבצע הינם על פי תקנון זה ובהתאם למפורסם באתר החברה.
הקצביה של שרון תפרסם באתר מבצעים והנחות מיוחדים למועדון הלקוחות של החברה, במקרים אלה, המבצעים כפופים הן לתנאי תקנון זה והן לתנאים כפי שמופיעים בתקנון מועדון הלקוחות.
הקצביה של שרון שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לבטל מבצע וזאת על פי האמור לעיל ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה מראש ובהתאם לתנאי תקנון זה ותנאי תקנון מועדון הלקוחות.
חלה הגבלה על רכישת מוצרים במבצע עד למשל 3 ק"ג למוצר, אלא אם הוגדר ונקבע אחרת.  אין כפל מבצעים והנחות.

אחריות

הקצביה של שרון אינה אחראית לנזק גופני או ממוני כלשהו הנגרם או יגרם ללקוח או לצד ג' כתוצאה מרכישה או מאי יכולת לבצע רכישה ושייגרם מרשלנות, ממחדל או ממעשהו של הלקוח ו/או של צד ג'. לרבות, רכישה המבוצעת בכרטיס אשראי ללא ידיעה של בעליו או ללא קבלת הסכמתו המפורשת של בעל הכרטיס, רכישה ע"י קטין ו/או פסול דין ללא הסכמה של הוריו או אפטרופוסו החוקי וכל פעילות בלתי חוקית אחרת.
הלקוח יישא באחריות המלאה לנזק ממוני או גופני שיגרם לחברה, לעצמו או לצד ג' עקב מסירת מידע מוטעה בעת הרכישה או ההזמנה לרבות, מסירת פרטי כרטיס אשראי שגויים, מסירת פרטים אישיים לא נכונים ומסירת כתובת שגויה.
הלקוח ומי מטעמו פוטר את הקצביה של שרון מאחריות לנזק כלשהו העלול להיגרם בשל תקלה טכנית הקשורה לאתר או לחומרה ממנה פועל האתר.
הקצביה של שרון אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם ללקוח, למי מטעמו או לצד ג' וזאת כתוצאה מתקלה, מחדל או רשלנות של ספק שירותים חיצוני, לרבות תקלות שמקור בחברות האשראי ובחברות המספקות שירותי אינטרנט.
הקצביה של שרון אינה נושאת באחריות לנזק ישיר או עקיף שנגרם ללקוח, למי מטעמו או לצד ג' כתוצאה משימוש במוצר או בדבר מאכל שלא מיוצר או נארז על ידי החברה.
בכל מקרה שהוא, החברה לא תישא סכום נזק העולה על מחירם של המוצרים שהוזמנו ע"י הלקוח או מי מטעמו וזאת במידה והתשלום על ההזמנה שולם במלואו.

קניין רוחני

מובהר בזאת היטב כי הקניין הרוחני באתר זה בכללו, זכויות יוצרים, סימני מסחר, מדגמים, פטנטים וכל סוג אחר של קניין רוחני לרבות עיצוב האתר, התכנים, התמונות, האייקונים, קוד המחשב וכל המידע המועבר באתר, הינם רכושה המלא והבלעדי של הקצביה של שרון או של צד ג' אשר קיבל רשות ממנה.
הקצביה שומרת לעצמה את כל זכויות הקניין הרוחני באתר וכניסה לאתר אינה מקנה כל זכות ללקוח או לצד ג' לעשות שימוש בקניין הרוחני של החברה וזאת מבלי לקבל הסכמה מפורשת של הקצביה של שרון בכתב.
האתר ותכולתו מיועדים לשימוש פרטי בלבד. השימוש בתוכן האתר מוגבל אך ורק למטרת הזמנת ורכישת מוצרים ודברי מאכל המופיעים באתר. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור או להציג כל תוכן מהתכנים המופיעים באתר וזאת ללא קבלת הסכמה מפורשת בכתב הקצביה של שרון.

התנית שיפוט והחלת החוק

  • כל מחלוקת הנוגעת לתנאי התקנון ולאתר החברה, תידון בבית משפט בעל הסמכה לכך באזור תל אביב – יפו בלבד.
  • על תנאיו וסעיפיו של תקנון זה חל הדין הישראלי בלבד.

 

דילוג לתוכן